Stavebná polícia

Jedným z najpálčivejších problémov občanov Petržalky je nadmerné zahusťovanie a nezmyselná výstavba. Projekt Petržalky počítal s hustotou 400 obyvateľov na 1 hektár, pričom celosvetový trend je len 250 ľudí na 1 hektár. Napriek tomu sa developeri vrhajú na každú prázdnu plochu v Petržalke a budujú nové byty a polyfunkčné objekty. Často konajú v súlade z územným plánom mesta, ktorý je však nedokonalý a ešte stále málo podrobný. Odvolávajú sa na neexistenciu tzv. územných plánov zón, ktoré by si mali nechať spracovávať mestské časti. Tie však na to nemajú finančné zdroje....

Je pravda, že stavebné úrady sú zahltené administratívou spojenou s vydávaním stavebných povolení a územných rozhodnutí. Nikto však nekontroluje developera, či postupuje v súlade s vydaným stavebným povolením, čo sa preukáže až pri kolaudačnom konaní. Ak sa reálna stavba odlišuje od povolenia, požiada developer o Zmenu stavby pred dokončením. Za relatívne malú, resp. žiadnu, pokutu stavbu zlegalizuje. Navyše stavebný úrad nie je oprávnený nariadiť automaticky odstránenie stavby. Môže tak urobiť iba ak sa v konaní preukáže rozpor s verejným záujmom. Asi preto ešte nikdy nebola žiadna stavba odstránená.

Riešením tejto situácie je vznik tzv. Stavebnej polície, ktorú chápeme ako zakotvenie súhrnu opatrení uľahčujúcich boj proti stavebnej kriminalite. Náprava súčasného nevyhovujúceho stavu si vyžiada novelizáciu stavebného zákona a potom úpravy ďalších nadväzujúcich právnych predpisov. Navrhované opatrenia by zaviedli napr. sprísnenie pokút a nové druhy sankcií za porušenie stavebného zákona (zákaz činnosti, zabavenie strojov a pod.). Taktiež by dávali stavebnému úradu možnosť kontroly už v priebehu výstavby a v prípade porušenia stavebného povolenia možnosť stavbu zastaviť alebo ju odpojiť od inžinierskych sietí. Rozšírili by sa možnosti na odstránenie nelegálnych stavieb, a naopak, sprísnilo by sa dodatočné legalizovanie čiernych stavieb.